New Connect

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wybranie oferty Spółki w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: „UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Obszar 11, 15, 28/Gazownia: Gliwice, Pszczyna, Katowice”. Znak postępowania: 2021/W100/WNP-032237., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wraz z określeniem maksymalnych wartości Umowy o charakterze ramowym.
Emitent złożył oferty na dwa z trzech obszarów: Obszar nr 11: teren działania Gazowni w Gliwicach obejmujący miasto Knurów, gminę Pilchowice, gminę Sośnicowice, gminę Ornontowice, gminę Gierałtowice, gminę Czerwionka – Leszczyn oraz Obszar nr 28: teren działania Gazowni w Katowicach. Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. , którego przedmiotem jest Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Obszar 11, 15, 28/Gazownia: Gliwice, Pszczyna, Katowice/ Znak postępowania: 2021/W100/WNP-032237.
Na obu obszarach złożone przez G-Energy oferty okazały się najkorzystniejsze.
Emitent będzie zobowiązany się sukcesywnie realizować jednostkowe zadania polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3 /h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów _Przyłącza_, na podstawie jednostkowych zamówień, składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy _Projekty_ oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza _Roboty_ lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy.
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia.
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2 500 000,00 PLN _dwa miliony pięćset tysięcy złotych_ netto. obszar 28 Gazownia Katowice oraz 770 000,00 PLN _siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych_Obszar 11 Gazownia Gliwice. Łącznie Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 3 270 000 PLN _trzy miliony dwieście siedemdziesiąt złotych_. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_ w kwocie 752 100 PLN _siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych_ . Wynagrodzenie brutto wyniesie 4 022 100 PLN _cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące sto złotych_.
Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.