New Connect

Spółka współzależna ZPB POLITERM i duży projekt dla PSG Sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ otrzymała informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. _z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz._ na terenie działania OZG w Krakowie Gazownia w TARNOWIE- obszar XV organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o..
PSG – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Krakowie – zawiadomił Politerm w dniu 15 maja 2020 roku o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta Politerm została wybrana jako najkorzystniejsza.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. _z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz._ na terenie działania na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, obszar XV – Gazownia TARNÓW
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania z tym zastrzeżeniem, że: 1_ we wskazanym terminie PSG ma prawo do udzielania Zleceń, a Politerm jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgadniają, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2_ Z chwilą osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, PSG nie będzie uprawniony do składania kolejnych Zleceń. PSG zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania, a strony przygotowują dokumenty do zawarcia Umowy.
Politerm będzie przysługiwało wynagrodzenie, którego wysokość zostanie określona w otrzymanej od PSG Umowie, jej spodziewana wartość wynosi ok. 7 700 000,00 PLN NETTO _słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych_. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Politerm i GENERGY podjęły negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.