New Connect

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 13.12.2012r. – Przerwa w obradach NWZ do dnia 11.01. 2013 r. do godziny 12:00.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13.12.2012 r. o godzinie 12:00.

Emitent informuje, że na jednogłośny wniosek akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu podjęta została uchwała porządkowa o zarządzeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia do dnia 11 stycznia 2013 r. do godziny 12:00.
Akcjonariusze uzasadnili podjęcie uchwały o zarządzeniu przerwy faktem, otrzymana przez Emitenta Uchwały nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012 r. Zarządu GPW S.A. w Warszawie dotyczącej wykluczenia akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Uchwała Zarządu GPW S.A. ma charakter warunkowy i od przedstawionych przez Emitenta w terminie do dnia 07.01.2012 r. wyceny oraz analizy sytuacji gospodarczej i finansowej ELKOP Energy S.A. zależeć będzie utrzymanie akcji Emitenta w obrocie na rynku NewConnect. Akcjonariusze są zdania, że dla podjęcia najlepszych dla Spółki decyzji konieczne jest uprzednie definitywne rozstrzygnięcie kwestii wynikających z Uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie.

Zarząd w załączeniu przekazuje pełną treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Energy S.A z dnia 13.12.2012 roku.

 

Załączniki: