New Connect

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 29 lipca 2016 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 29 lipca 2016 roku, po przerwie ogłoszonej w dniu 15 lipca 2016 r. rozpatrzyło wszystkie pozostałe punkty porządku obrad.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Zarząd w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki w dniu 29 lipca 2016 r.

Uchwały_ G-Energy SA_ZWZA29.07.2016