New Connect

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2016 r wraz z informacją o przerwie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku, po rozpatrzeniu 10 z 13 punktów porządku obrad postanowiło ogłosić przerwę w obradach do dnia 8 lipca 2016 roku do godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.
Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.
Ponadto Emitent informuje, że w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczył biegły rewident, Pan Tomasz Bakalarski, na co Akcjonariusze wyrazili zgodę.

Zarząd w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r.

_uchwały_ G-Energy SA_ZWZA 2016