New Connect

Treść uchwał procedowanych przez NWZA w dniu 29 grudnia 2020 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbyło się w dniu 29 grudnia 2020 r. roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;

W załączeniu przekazujemy treść uchwał NWZA.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Uchwaly_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_G-Energy_S.A._podjete