New Connect

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. 28 czerwca 2018 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad.
Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.
Emitent w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych oraz treść uchwały niepodjętej przez ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. podjęte w dniu 28 czerwca 2018 r