New Connect

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA w dniu 2 lipca 2020 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 2 lipca 2020 r. roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_G-Energy_S.A._podjete_w_-0