New Connect

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 r. roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Uchwaly Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A.