New Connect

Uchwała GPW w sprawie ponownego zawieszenie notowań akcji

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.11.2012 r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1101/2012 z dnia 07.11.2012 r. o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta w okresie od dnia 09.11.2012 r. do dnia 07.11.2012 r. włącznie.

Pełna treść Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 08.10.2012 r. informuje, że mimo podjętych przez spółkę działań Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił o przedłużeniu okresu zawieszenia obrotu akcjami Spółki.

Emitent wskazuje, że w okresie od dnia pierwotnego zawieszenia obrotu akcjami tj. od dnia 08.10.2012 r. dokonana została rejestracja sądowa obniżenia wartości nominalnej akcji Emitenta zgodnie z uchwałą nr 5 NZW z dnia 20.09.2012 r., rejestracja obniżenia wartości nominalnej akcji spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. a także zmiana ilości akcji notowanych w systemie NewConnect, o których to zdarzeniach Emitent informował kolejno raportami bieżącymi 20/2012 z dnia 11.10.2012 r., 27/2012 z dnia 23.10.2012 r. oraz 28/2012 z dnia 27.10.2012 r.

Zarząd Emitenta wskazuje, że mimo podjętych działań mających na celu zwiększenie płynności akcji Spółki oraz ochronę interesu akcjonariuszy i innych uczestników obrotu, najprawdopodobniej ze względów wskazanych w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 06.11.2012 r. o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 07.11.2012 r. Zarząd GPW S.A. postanowił o przedłużeniu zawieszenia obrotu akcjami Spółki na kolejny maksymalny dopuszczalny okres.

Zarząd Emitenta oświadcza, że będzie podejmował wszelkie prawem dostępne kroki celem możliwe szybkiego wyjaśnienia sprawy oraz przywrócenia obrotu akcjami Spółki.

 

Załącznik: