New Connect

Uchwała KDPW w sprawie rejestracji jpp akcji serii C

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na wniosek Emitenta w dniu 18.01.2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w sprawie rejestracji w dniu 22 stycznia 2013 r. 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2013 r.

Pełna treść uchwały nr 55/13 Zarządu KDPW S.A. w Warszawie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki: