New Connect

Uchwała Zarządu GPW S.A. nr 115/2013 w sprawie obrotu akcjami Spółki.

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 115/2013 w sprawie obrotu akcjami Spółki.

Na mocy uchwały z dnia 29.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. postanowił uchylić § 1 swojej uchwały nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect oraz czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami.
Ponadto Zarząd GPW S.A. postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect do końca drugiego dnia obrotu po dniu opublikowania przez Spółkę informacji o wynikach subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki emitowanych z zachowaniem prawa poboru, w szczególności informacji o przydziale tych akcji lub informacji o niedojściu ich emisji do skutku.
Zarząd GPW S.A. postanowił wznowić obrót akcjami Spółki począwszy od trzeciego dnia obrotu po opublikowaniu przez Emitenta informacji wyżej wskazanych, o ile wcześniej nie zajdą okoliczności uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu tymi akcjami albo ich wykluczenie z obrotu z uwagi na bezpieczeństwo lub interes uczestników tego obrotu ustalając, że wznowienie obrotu akcjami odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem o którym mowa w przepisach Nr 0201 ust. 1a Załącznika Nr 2 do regulaminu ASO.
Jednocześnie Zarząd GPW S.A. określił kurs odniesienia dla akcji Emitenta obowiązujący do czasu określenia pierwszego kursu otwarcia tych akcji po wznowieniu obrotu nimi na rynku NewConnect na poziomie wynoszącym 0,01 zł.
Zarząd GPW S.A. ustalił także, że do czasu określenia pierwszego kursu otwarcia akcji Spółki, po wznowieniu obrotu nimi na rynku NewConnect nie będą obowiązywały ograniczenia wahań kursów tych akcji.
Uchwała ponadto stanowi, że informacja o dniu wznowienia obrotu akcjami Emitenta zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. nr 115/2013 z dnia 29.01.2013 r.
Załączniki: