New Connect

Uchwała Zarządu GPW S.A. w Warszawie w sprawie dalszego zawieszenia akcji spółki oraz warunkowego wykluczenia akcji spółki z obrotu.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 07.12.2012 r. do Spółki wpłynęła uchwała Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 1245/12 w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect oraz czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami. Na mocy uchwały z dnia 07.12.2012 r. Zarząd GPW S.A. postanowił o ponownym zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta na okres od dnia 07.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r włącznie. Jednocześnie Zarząd GPW S.A. postanowił o warunkowym wykluczeniu z obrotu akcji Emitenta od dnia 15.01.2013 r., pod warunkiem rozwiązującym, uznania przez Zarząd GPW S.A., że wartość Spółki na podstawie notowań na rynku NewConnect nie jest sprzeczna z racjonalnie pojmowanymi zasadami kształtowania ceny na podstawie mechanizmu rynkowego, co może nastąpić pod warunkiem przekazania przez ELKOP ENERGY S.A. w terminie do dnia 07.01.2013 r.do:
1) analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia i opublikowania dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez Emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości,
2) wyceny wartości Spółki w oparciu o co najmniej dwie różne metody wyceny, dokonane przez podmioty zajmujące się zawodowo szacowaniem wartości przedsiębiorstw dla celów transakcyjnych,
3) stanowiska Zarządu Emitenta co do wartości Spółki niezależnie od jej wartości wynikającej z wyceny na podstawie kursu notowań na rynku NewConnect.
Zarząd GPW S.A. ponadto zobowiązał Emitenta do opublikowania powyższych dokumentów.

Sporządzenie i przedstawienie wyżej wymienionych kompletnych, wiarygodnych i nie budzących zastrzeżeń dokumentów jest warunkiem utrzymania akcji Emitenta w obrocie na rynku NewConnect. Emitent informuje, że decyzja o utrzymaniu akcji Emitenta w obrocie jest decyzją o charakterze uznaniowym Zarządu GPW S.A. w Warszawie.

Emitent niniejszym informuje, że niezwłocznie rozpoczął proces zbierania ofert profesjonalnych podmiotów trudniących się badaniem i wyceną spółek celem terminowego i rzetelnego wypełnienia zobowiązań Zarządu GPW S.A. oraz utrzymania akcji spółki w obrocie na rynku NewConnect.

 

Załączniki: