New Connect

Uchwała Zarządu GPW S.A. w Warszawie w sprawie dalszego zawieszenia notowań akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 27.12.2012 r. do Spółki wpłynęła uchwała Zarządu GPW SA nr 1347/ 2012 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 1245/2012 z dnia 07.12. 2012 r. w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect oraz czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami o której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2012 z dnia 08.12.2012 r. Zmiana uchwały nr 1245/2012 polega na podjęciu przez Zarząd GPW S.A. decyzji o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta, obecnie do dnia 08 stycznia 2013 r. /włącznie/.

Emitent niniejszym informuje, iż aktualnie prowadzone są przez Fundację Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Poznaniu analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz perspektyw jego działania na przyszłość. O zawarciu umowy z Fundacją w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych na Emitenta uchwałą Zarządu GPW S.A. nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012 r. Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2012 z dnia 18.12.2012 r. Wyniki tych badan i analiz zostaną przedstawione Zarządowi Giełdy do dnia 07 stycznia 2013 r. celem rzetelnego wypełnienia zobowiązań Zarządu GPW S.A. oraz utrzymania akcji spółki w obrocie na rynku NewConnect.

Załączniki: