New Connect

Uchwała zarządu KDPW w sprawie podziału akcji emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.10.2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 778/2012 w przedmiocie wyznaczenia dnia 29.10.2012 r. dniem podziału dotychczas zarejestrowanych, 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji Emitenta o wartości nominalnej 50,00 zł każda na 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zarząd KDPW postanowił, że z dniem 29.10.2012 r. kodem PLELKPE00014 oznaczonych będzie 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta o wartości 0,10 zł każda.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik: