New Connect

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 10 lipca 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce Elkop Energy S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) dla rynku NewConnect. W związku z powyższym od dnia 10 lipca 2012 r. Elkop Energy S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:

§10 Załącznika do Uchwały 646/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. ” Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Koralewski – Prezes Zarządu