New Connect

Warszawa. Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego otwartego. Wybranie oferty Spółki wraz z określeniem wartości Umowy.

Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego otwartego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy _Oddział: Warszawa_.

 

 

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego otwartego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej – WI20/5072, WI20/5073, WI20/5074, WI20/5079, WI20/5080, WI20/5114. Znak postępowania: 2021/W400/WNP-032405., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oddział Warszawa.
Przedmiot zamówienia wymagał złożenia oferty na 6 zadań. Podkategoria: Remonty i modernizacje nawanialni.
Emitent złożył oferty, które okazały się najkorzystniejsze we wszystkich sześciu _6_ zadaniach.
Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu następujących prac: Zadanie nr 1 – WI20/5072 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Janki ul. Mszczonowska dz. nr 247/6, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.276.20.S z dnia 16.07.2020r. Zadanie nr 2 – WI20/5073 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Radziejowice ul. Kubickiego dz. nr 174/2 obręb 19, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.283.20.S z dnia 22.07.2020r. Zadanie nr 3 – WI20/5074 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Łomianki ul. Polna dz. nr 297, 313, 318, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.282.20.S z dnia 22.07.2020r. Zadanie nr 4 – WI20/5079 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Wiązowna ul. Kościelna dz. nr 113/3, 115, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.284.20.S z dnia 22.07.2020r Zadanie nr 5 – WI20/5080 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Zakręt ul. Trakt Lubelski dz. nr 476, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.286.20.S z dnia 27.07.2020r. Zadanie nr 6 – WI20/5114 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Góra teren PAN ul. Dworcowa dz. nr 104, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.419.20.S z dnia 09.11.2020r. Termin dokonania odbioru technicznego Robót ustalono na 11 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustalono na 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.
GENERGY będzie przysługiwało łącznie wynagrodzenie w wysokości 735 000,00 PLN _siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych_ netto Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_ w kwocie 169 050 PLN _sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych_ . Wynagrodzenie brutto wyniesie 904 050 PLN _dziewięćset cztery tysiące pięćdziesiąt złotych_.
Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.