New Connect

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza G-ENERGY, mocą uchwały nr 02/12/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. działając w oparciu o postanowienia § 16 ust 2 pkt. 5 Statutu G-ENERGY, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego G-ENERGY za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania Atestar Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3918. Jednocześnie Rada Nadzorcza G-ENERGY upoważniła Zarząd G-ENERGY do zawarcia z w/w Biurem Biegłego Rewidenta stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego G-ENERGY za rok 2015.