New Connect

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 15.01.2013r. podjęła uchwałę o wyborze POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o. w Krakowie, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 1806, jako podmiotu, który przeprowadzi badanie skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres 2012 roku.

POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Łukaszewicza 1 oraz wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 1806.

Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranego przez Rade Nadzorczą podmiotu.