New Connect

Wybranie ofert Spółki jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż  Spółka została zawiadomiona o opublikowaniu wyników postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: nr 2018/W200/WNP-007688, o nazwie: UMOWA RAMOWA Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych/realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów do nieruchomości położonych na Obszarze Gazowni w Kluczborku i Krapkowicach., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Opolu- zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana na obu obszarach jako najkorzystniejsza. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Szacunkowa wartość w Umów Ramowych to 1.000.000 zł gazownia Krapkowice i 980.000 zł gazownia Kluczbork.
Spółka otrzymała wraz zawiadomieniem Umowy i niezwłocznie przystąpi do ich podpisania. Spółka zawiadomi w formie raportu bieżącego o szczegółach Umów oraz i o ich podpisaniu przez obie strony.