New Connect

Wybranie oferty G-Energy jako najkorzystniejszej w przetargu .

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1.10.2018 r. Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy nowej stacji pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Q=6300 m3/h w miejsc. Dębe, gm. Serock
Zamawiający – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rembelszczyźnie – zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana jako najkorzystniejsza. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 935 000 PLN netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT. Ceba brutto to 1 150 050 PLN 00 gr.

Przedmiotem zamówienia w szczególności jest: Wykonanie prac projektowych związanych z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy nowej stacji pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Q=6300 m3/h w miejsc. Dębe, gm. Serock w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. Zm.) oraz budowa stacji gazowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) i przekazanie stacji do eksploatacji.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
Cena – Pc – waga 95%, które została przeliczona na punkty według następującego wzoru:
P_c=(Najniższa cena netto spośród złożonych ofert)/(Cena netto oferty badanej)×/95 pkt
Obecność na LWD (lista wiarygodnych dostawców) – waga 5%.