New Connect

Oferta G-Energy najkorzystniejsza na wykonanie robót budowlanych.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 12.10.2018 roku Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy SRP I i II st. Grodków Warszawska, numer postępowania NP/2018/09/0663/SWI.

Zamawiający – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego postępowanie prowadzi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, – zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana jako najkorzystniejsza. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1 450 000 PLN netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT. Cena brutto wyniesie 1 783 500 PLN 00 gr.
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla zadania ”Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy SRP I i II st. Grodków Warszawska”
Termin realizacji Zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.