New Connect

Wybranie oferty GENERGY jako najkorzystniejszej na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 19 grudnia 2018 roku Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 i nast. Ustawy w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 134 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy gazowych, gazociągów, odcinków gazociągów wraz z przyłączami na terenie działania Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Podkategoria: Budowa gazociągów średniego ciśnienia, numer referencyjny: 2018/W500/WP-001035, na podstawie umowy o charakterze ramowym na obszarach działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu.
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sukcesywne wykonywanie przyłączy gazowych w trybie art. 29a Prawa budowlanego, gdzie Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przyłącza o poborze powyżej 10 m3/h wraz z dokumentacją projektową, 2. Wykonywanie przyłączy gazowych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, 3. Wykonywanie gazociągów, odcinków gazociągu wraz z przyłączami, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, 4. Wykonanie prac towarzyszących budowie, o której mowa w pkt. od 1) do 3) koniecznych dla kompleksowej jakościowo i w pełnym zakresie realizacji przedmiotu zlecenia.
Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu- zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferty GENERGY została wybrane jako najkorzystniejsze w części nr 14. Na pozostałych obszarach Emitent nie złożył oferty
Część nr: 14
Wykonywanie przyłączy gazowych, gazociągów, odcinków gazociągów wraz z przyłączami na terenie powiatu wrocławskiego i miasta Wrocław (z wyłączeniem miejscowości Sobótka, Strzegomiany).
Maksymalna wartość Zamówienia to 47 000 000.00 PLN. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania danego Zlecenia.
Zlecenia objęte Umową Ramową będą zlecane sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego.