New Connect

Wybranie oferty Konsorcjum z udziałem Spółki współzależnej jako najkorzystniejszej.

Wybranie oferty Konsorcjum z udziałem Spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

 

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach otrzymała w dniu wczorajszym informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia organizowanego przez Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Krakowie na podstawie decyzji zarządczej Dyrekcji Oddziału z dnia 19.01.2020 roku w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn: „Przebudowa gazociągu na PE dn 250 w msc. Poręba Wielka i Budzyń gm. Wolbrom wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”_zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znak sprawy PSGKR.ZZSP.902.620.20., w którym oferta Konsorcjum z udziałem Politerm została wybrana jako najkorzystniejsza liczba punktów 100.
W postępowaniu została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Konsorcjum Firm: Lider- BWP sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza; Partner- Zakład Produkcyjno- Badawczy Politerm Sp. z o.o., Katowice, za cenę: 4.000.000,00 zł. Politerm będzie przysługiwało wynagrodzenie, którego wysokość wyniesie nie mniej niż 2 000 000,00 PLN NETTO słownie: dwa miliony złotych. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac związanych z przebudową gazociągu na PE dn 250 w msc. Poręba Wielka i Budzyń gm. Wolbrom wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – zadanie w ramach realizacji umowy przyłączeniowej gazociągu średniego ciśnienia.
PSG zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania, a strony przygotowują dokumenty do zawarcia Umowy.
Politerm i GENERGY podjęły negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.