New Connect

Wybranie oferty Spółki jako najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż  Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 Nm3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE na podstawie umowy o charakterze ramowym na okres od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu.
Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu- zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana jako najkorzystniejsza. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Szacunkowa wartość w Umowy Ramowej to ponad 4.500.000 zł, a jej maksymalna wartość zostanie określona w Umowie Ramowej.
Obecnie Spółka kontynuuje wykonanie Umowy Ramowej zawartej z PSG o/Wrocław w wyniku porozumienia, o którym GENERGY informowała raportem ESPI 11/2017 z dnia 4 października 2017 przy czym łączna wartość zadań wynikających z Umowy osiągnęła 3.066.000 zł tj. praktycznie maksymalny możliwy pułap zleceń zaplanowanych w Umowie Ramowej. Całkowite wykonanie zleceń wynikające ze złożonych zamówień powinno nastąpić do grudnia 2018 roku, przy czym Spółka zakłada przyspieszenie ich wykonania w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.