New Connect

WROCŁAW. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy

 

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów na podstawie umowy o charakterze ramowym na terenie działania OZG we Wrocławiu obejmujące obszar miasta Wrocław, organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wraz z określeniem maksymalnych wartości Umowy o charakterze ramowym.
Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu- zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, wraz z propozycją podpisania Umowy, której wartość została przekazana w dniu dzisiejszym.
Emitent będzie zobowiązany się sukcesywnie realizować jednostkowe zadania polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3 /h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów _Przyłącza_, na obszarze działania miasta Wrocław, na podstawie jednostkowych zamówień, składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy _Projekty_ oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza _Roboty_ lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy.
Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Wartość aktywnych zleceń _tj. zadań w trakcie realizacji przed odbiorem technicznym_ udzielonych Wykonawcy nie może być wyższa niż 100% jego najwyższego rocznego przychodu uzyskanego w przeciągu trzech ostatnich lat. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że wartość zleceń nie może przekroczyć przewidywanej przez Zamawiającego wartości zadania tj. kwoty 7 023 478,00 zł. _słownie: siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100_. W przypadku, gdy wartość zleceń osiągnie tą kwotę Zamawiający wstrzyma udzielanie zleceń dla Wykonawcy do czasu zrealizowania udzielonych aktywnych zleceń i zwolnienia kwoty powyższego limitu.
Emitent zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Obecnie strony przystąpiły do procedury podpisania Umowy.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.