New Connect

Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd G-Energy S.A.  z siedzibą w Warszawie informuje, iż  GENERGY została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla postępowania nr 2017/W500/WNP-004582, o nazwie: Wykonywanie przyłączy gazowych w trybie uproszczonym wraz z dokumentacją projektową. Wykonywanie przyłączy gazowych, gazociągów, odcinków gazociągu wraz z przyłączami w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. na terenie działania OZG we Wrocławiu., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu.

Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu- przesłał Emitentowi informację o rozstrzygnięciu postępowania wraz z tabelami obejmującymi ceny jednostkowe. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Szacunkowa wartość Umowy Ramowej to 4.757.000 zł. Umowa zostanie wysłana do Emitenta poprzez Platformę Zakupową.

Łącznie przewidywane przychody z Umów jakie spółka planuje podpisać z Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu na podstawie rozstrzygnięć,  przekroczą kwotę 9 mln zł.