New Connect

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ otrzymała w dniu wczorajszym informacji w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m3/h od istniejących gazociągów w polskiej spółce gazownictwa sp. z o. o. oddział w Krakowie realizowanych na obszarze działania Gazowni w Tarnowie.
PSG – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu- zawiadomił Politerm o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta Politerm została wybrana jako najkorzystniejsza. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości kwoty 4 000 000,00 PLN NETTO _słownie: cztery miliony 00/100 złotych_. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac związanych z realizacją umów przyłączeniowych _projekty budowalne/dokumentacja uproszczona i budowa przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia gazu o poborze gazu do 10 m3 w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów_ na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Obszar GAZOWNI TARNÓW
Opis przedmiotu zamówienia:
A. Opracowanie projektu budowlanego [zapis opcjonalny] i wykonawczego _lub dokumentacji uproszczonej_ przyłącza gazowego _odcinek od istniejącego gazociągu_ wraz z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przez które projektowane będzie przyłącze gazowe oraz wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz niezbędnych dokumentów,
B. realizacja robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego _oraz np. odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, itp._, odbiór, złożenie i montaż szafki gazowej lub dostawa i montaż szafki gazowej oraz obsługa geodezyjna budowy _wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza_
C. kompleksowa realizacja przyłącza gazowego

Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania licząc od dnia podpisania umowy. Zadania zlecone w trakcie obowiązywania umowy podlegają wykonaniu i rozliczeniu na zasadach obowiązujących w umowie nawet jeśli ich realizacja przypadnie po dniu zakończenia umowy.
Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent będzie uczestniczyć jako podwykonawca w co najmniej 50% wykonania zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.