New Connect

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu.

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ otrzymała w dniu wczorajszym informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych – projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów na terenie działania PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu Gazownie Krapkowice , Kluczbork _Umowa ramowa_.
PSG – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział w Opolu _PSG_ zawiadomił Politerm o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferty Politerm zostały wybrane jako najkorzystniejsze. PSG przesłała wzory Umów z szacunkowymi kwotami zamówienia.

Politerm za realizację Przedmiotów Umów otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 4 700 000 PLN NETTO _słownie: cztery miliony siedemset tysięcy 00/100 złotych_ w tym obszar 4 Kluczbork – 2 500 000,00 PLN NETTO _słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych_; obszar 5 Krapkowice 2 200 000,00 PLN NETTO _słownie: dwa miliony dwieście tysięcy 00/100 złotych_. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Opis postępowania:

Budowa przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od dn25 do dn63 PE o przepustowości do 10 m3/h, od istniejących gazociągów zlokalizowanych na terenie PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu , 1.Gazownia w Kluczborku – obszar 4 2.Gazownia w Krapkowicach – obszar 5 I. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Realizacja Zadań polega na: 1_ realizacji Robót _wykonanie robót budowlano-montażowych Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną_ oraz _w przypadku objęcia tego obowiązku Zamówieniem_ montaż szafki gazowej lub transport i montaż szafki gazowej, włączenie przyłącza do czynnej sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania przepływu paliwa gazowego oraz obsługa geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza; 2_ kompleksowej realizacji Projektu i Robót w zakresie Przyłącza gazowego tj. wykonanie dokumentacji uproszczonej lub w przypadku stwierdzenia, iż wykonanie dokumentacji uproszczonej zgodnie z Zamówieniem jest niemożliwe lub poważnie utrudnione, w szczególności z powodu braku możliwości uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień — projektu budowlanego przyłącza gazowego _odcinek od istniejącego gazociągu_ wraz z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przez które projektowane będzie przyłącze gazowe oraz wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, realizacji robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego _np. odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, itp._, montaż szafki gazowej lub dostawa i montaż szafki gazowej, włączenie przyłącza do czynnej sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania przepływu paliwa gazowego oraz obsługa geodezyjna budowy _wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza_; Zamawiający w zależności od potrzeb określi w Zamówieniu zakres przedmiotu Zadania, który może obejmować realizację robót budowlano-montażowych zgodnie z pkt. 1_ lub kompleksową realizację Zadania zgodnie z pkt. 2_ powyżej. 2. Przedmiot Umowy nie obejmuje: 1_ włączeń do czynnej, stalowej sieci gazowej, 2_ kosztów zakupu gazomierza i reduktora, 3_ wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości, 4_ kosztów umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, 5_ kosztów nadzorów wymaganych uzgodnieniami i decyzjami właściwych organów, m.in. energetycznego, telekomunikacyjnego, melioracyjnego, za wyjątkiem nadzoru archeologicznego, który jest rozliczany zgodnie z ceną Wykonawcy określoną w ofercie, 6_ kosztów ratowniczych badań archeologicznych, prac wykopaliskowych, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań oraz uzyskania wymaganych opinii. Koszty wymienione w pkt 5_ i 6_ zostaną rozliczone na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych rachunków.

Umowy ramowe pomiędzy stronami będą obowiązywać przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia: 05.03.2022 r. Umowy ulegają rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia kwoty wynagrodzenia. Należy przy tym zaznaczyć , iż poprzednie Umowy Politerm zostały zakończone na długo przed ich terminowym wygaśnięciem właśnie z powodu osiągnięcia szacowanego limitu wynikającego z Umów.

Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona jednak wstępnie ustalono, iż Umowa będzie obejmować co najmniej 50% prac wykonawczych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.