New Connect

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu 11 maja 2019 r. Spółka współzależna – Politerm sp. z o.o. z siedziba w Katowicach została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych gazu średniego ciśnienia z PE na Oddziale Twardogóra, gmina Czernica, Jelcz -Laskowice, Ścinawa, Prochowice i Malczyce.
Zamawiający – G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowo Podgórnem, – zawiadomił Politerm o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiotem inwestycji będzie umowa projektowo – wykonawcza zawarta na okres od 08.05.2020 nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania Umowy_ do dnia 30.04.2021 roku, której przedmiotem jest wykonywanie:
I. przyłączy gazu średniego ciśnienia z PE, od gazowych sieci rozdzielczych należących do Zamawiającego do nieruchomości klienta lub ściśle określonych miejsc.
II. Budowa przyłączy gazu średniego ciśnienia z rur PE od czynnej sieci gazowej Zamawiającego do nieruchomości Klientów, punktu gazowego redukcyjnego lub red. – pom., zespołu gazowego lub stacji gazowej, na terenie obszaru działania Zamawiającego, zwanego Obszarem Twardogóra, obejmującego teren gmin: Czernica, Jelcz -Laskowice, Ścinawa, Prochowice i Malczyce.
III. Wykonanie fundamentów stacji gazowej, zespołu gazowego lub punkt gazowy red – pom, zgodnie z warunkami technicznymi oraz projektem budowlanym,
IV Wykonanie posadowienia układów zaporowo – upustowych stacji gazowych, jeśli występują, wraz ze stalowymi przewodami wejściowymi oraz wyjściowymi łączącymi układy ze stacją,
V. Przeprowadzenie wymaganych prób oraz pomiarów.
Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie, przy czym szacunkowa wartość Zamówienia będzie w ocenie Politerm będzie mnie mniejsza niż 3.000.000 zł przy czym spodziewana wartość to ok 4.000.000 zł netto.
Oferta obejmuje również wykonywanie fragmentów sieci gazowych rozdzielczych średniego ciśnienia.
Politerm i GENERGY będą prowadziły negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.
Obecnie strony przygotowują dokumenty do zawarcia Umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.