New Connect

Wybranie oferty spółki współzależnej ZPB POLITERM jako najkorzystniejszej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informację z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA KOMPLEKSOWA – Projektowanie i budowa gazociągów wraz z przyłączami gazowymi i punktami gazowymi do 60 m3/h dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu z podziałem na 6 obszarów/Gazowni., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o..
PSG – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział w Opolu _PSG_ zawiadomił Politerm o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta Politerm _złożona na obszar nr 4: Kluczbork_ została wybrana jako najkorzystniejsza. PSG przesłała wzór Umowy z szacunkowymi kwotami zamówienia.

Politerm za realizację Przedmiotów Umów otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 3 300 000,00 PLN NETTO _słownie: trzy miliony trzysta tysięcy 00/100 złotych_. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.

PSG powierzy, a Politerm będzie realizować Zlecenia, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej określane dalej jako Projekt, sprawowaniu nadzoru autorskiego, a następnie wybudowaniu i oddaniu do użytkowania: sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi na terenie działania Gazowni _Roboty_, zgodnie z ww. Projektem, wg stawek _cen_ przyjętych zgodnie ze złożoną Ofertą, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia _zwanymi dalej SIWZ_, na zasadach określonych w Umowie. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności Zadania, które mogą być zlecane pojedynczo lub łącznie _w ramach danego Zlecenia_ polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych tj.:
1_ wykonanie Projektu:
2_ realizację Robót budowlano – montażowych:
Politerm może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Umowa ramowa pomiędzy stronami będzie obowiązywać przez okres 24 _słownie: dwudziestu czterech_ miesięcy licząc od dnia jej podpisania do dnia 21.05.2022 r., Rozliczenie następować będzie po realizacji danego Zadania. Wynagrodzenie za wykonanie danego Zadania określone zostanie w Zleceniu i wyliczone będzie na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy . Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania danego Zadania.

Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona jednak wstępnie ustalono, iż Umowa będzie obejmować co najmniej 50% prac wykonawczych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.