New Connect

Wybranie oferty spółki współzależnej ZPB POLITERM Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Projektowanie i budowa gazociągów wraz z przyłączami gazowymi o poborze do 10 m3/h realizowanymi na terenie działania Gazowni w Kluczborku, obszar nr 4″
Opis postępowania:
PSG – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu- zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta POLITERM została wybrana jako najkorzystniejsza. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości kwoty 2 000 000,00 PLN NETTO _słownie: dwa miliony 00/100 złotych. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności Zadania, które mogą być zlecane pojedynczo lub łącznie w ramach danego Zlecenia polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych tj.: 1wykonanie Projektu: a Projektu budowlano-wykonawczego dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 90 z szafkami/bez szafek na punkt/y gazowy/e  redukcyjno pomiarowy/e, pomiarowy/e, redukcyjny/e o poborze gazu do 10 m3/h oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej i prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę z zakresie obiektu liniowego , którego dotyczy projekt oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich i sprawowania nadzoru autorskiego. i/lub 2_ realizację Robót budowlano – montażowych: a_ dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 90 z szafkami/bez szafek na punkt/y gazowy/e _ redukcyjno-pomiarowy/e, pomiarowy/e , redukcyjny/e_, oraz wykonaniem prac towarzyszących budowie obiektu liniowego, odtworzeniem nawierzchni, wykonaniem zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, obsługą geodezyjną budowy oraz dostarczeniem materiałów niezbędnych do włączenia do czynnej sieci gazowej wraz z wykonaniem wykopu i doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu włączenia przez Gazownię – Politerm zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach włączenia do czynnej sieci gazowej przeprowadzanych przez Gazownię a sposób wykonania włączenia winien być uzgodniony z właściwą Gazownią.
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania do dnia 13.10.2021 r. z tym zastrzeżeniem, że: 1 we wskazanym terminie PSG ma prawo do udzielania Zleceń, a Politerm jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgadniają, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2_ Z chwilą osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, PSG nie będzie uprawniony do składania kolejnych Zleceń PSG zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania, a strony przygotowują dokumenty do zawarcia Umowy.
Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.