New Connect

Wycena Spółki oraz Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę oraz Stanowisko Zarządu Emitenta.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2012 z dnia 08.12.2012 r. oraz raportu nr 01/2013 z dnia 07.01.2013 r. niniejszym w wykonaniu zobowiązań nałożonych na Spółkę Uchwałą Zarządu GPW S.A. nr 1245/12 z dnia 07.12.2012 r. przekazuje do publicznej wiadomości dokument sporządzony przez Fundację Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Poznaniu zawierający analizę sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę tj. w zakresie odpowiadającym treści § 15b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz wycenę wartości spółki dokonaną w oparciu o dwie różne metody wyceny. Jednocześnie Emitent przekazuję opinię Zarządu w zakresie wartości Spółki.

Emitent oświadcza, że treść publikowanych wraz z niniejszym raportem dokumentów, zawartych w nich informacji oraz wyjaśnienia nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Załączniki: