New Connect

Wykonanie Projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia bez zastrzeżeń.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 23.12.2019 zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział Opole _Zamawiający_ protokoły odbioru dokumentacji dla Zadania : Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o którym to Zadaniu Emitent informował raportami bieżącymi ESPI 10/2017 z dnia 14 września 2017 r. oraz ESPI 13/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku oraz w raportach okresowych Emitenta.

Podczas czynności odbiorowych nie stwierdzono usterek w dokumentacji projektowej. Tym samym Zadanie zostało wykonane w całości i przyjęte bez zastrzeżeń protokołem końcowym przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmował: Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę _projekt budowlany_ oraz dokumentacji technicznej _projekt wykonawczy_, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie kosztorysów inwestorskich _wraz z ich aktualizacją _, wykonanie przedmiaru robót, warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
Przedmiotowe zadanie jest wpisane w pakiet inwestycji strategicznych Polskiej Spółki Gazownictwa.
Wartość zamówienia wynikająca z Umowy to 1 497 910 zł netto, 1 842 429,30 złotych brutto. W dniu 13 sierpnia 2019 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości raportem ESPI 36/2019, iż Emitent otrzymał podpisany aneks do Umowy na mocy której z powodów niezależnych od Emitenta został przedłużony termin wykonania Zadania. Emitent zobowiązał się do wykonania i oddania Projektu, wraz z uzyskaną ostateczna decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w terminie 109 tygodni od daty zawarcia umowy co zostało wykonane przed planowanym terminem końcowym.
Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki wykonanie Zadania będzie miało znaczący wpływ na niezbędna referencje umożliwiające wykonywanie podobnych zadań w przyszłości co przełoży się niewątpliwie na rozpoznanie znaczących przychodów Emitenta w br. roku oraz spodziewany wzrost z tytułu podobnych zadań w nadchodzących latach.