New Connect

Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2018 oraz EBI nr 10/2018 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2018 roku informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza do umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie :

 • w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • w przedmiocie zmiany statutu Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

Zgodnie ze złożonym żądaniem zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENERGY zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku, o godz. 14.00 w Warszawie przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————————————
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————–
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ——–
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————–
 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. ——————-
 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. ———————————
 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2017. —-
 8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2017. ————————————————–
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ———–
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. –
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.—-
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki. ———
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej——–
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ——————————–

Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik projekty uchwał ZWZ uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez w/w akcjonariusza wraz z opinią Zarządu Spółki co do treści uchwały zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku pozostają bez zmian.

uchwaly ZWZA G-ENERGY_28.06.2018_Zmiana