New Connect

Zamiar połączenia Emitenta ze spółką zależną i pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.11.2013r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Hibertus Sp. z o.o. w Płocku jako spółką przejmowaną. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz został udostępniony na stronach internetowych Emitenta pod adresem http://www.elkopenergy-sa.pl oraz na stronie internetowej spółki Hibertus Sp. z o.o. pod adresem http://www.hibertus-spzoo.pl/

W łączeniu wezmą udział:
1. Emitent – ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000380413, NIP 774 31 93 164, REGON 142684184, kapitał zakładowy 1.625.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Emitent – ELKOP Energy S.A. zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na energię wiatru. Jego działania oparte są o poszanowanie środowiska.
2. Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000381756, NIP 1182060065, REGON 142873040, kapitał zakładowy 1.605.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Spółka Przejmowana analogicznie do Emitenta zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na energię wiatru.
Emitent – ELKOP Energy S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów w spółce Hibertus Sp. z o.o. tj. w spółce przejmowanej.
Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – ELKOP Energy S.A.
Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent informuje, że:
– plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
– nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
– nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
– połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji Spółki Przejmującej tj. Emitenta w zamian za majątek Spółki Przejmowanej,
– połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki,
– połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta z jego podmiotem zależnym jest ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą grupę kapitałową Emitenta, uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów Emitenta w związku przejęciem projektów realizowanych przez Hibertus Sp. z o.o.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Hibertus Sp. z o.o. w Płocku.

Emitent informuje, że o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie uchwała o połączeniu spółek, Emitent poinformuje odrębnym raportem w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnych Zgromadzeń.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje plan połączenia uzgodniony z Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 14.11.2013r. oraz załączniki do tego planu:
1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Hibertus Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP Energy SA o połączeniu Spółek,
3. ustalenie wartości majątku Hibertus Sp. z o.o. na dzień 01.10.2013r.,
4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Hibertus Sp. z o.o. na dzień 01.10.2013r.,
5.oświadczenie z informacją o stanie księgowym ELKOP ENERGY S.A. na dzień 01.10.2013r.
6. ustalenie metody wyboru wyceny dla określenie wartości majątku spółek przejmującej oraz spółki przejmowanej.

Emitent informuje, że Spółka przejmowana Hibertus Sp. z o.o. dokonała ogłoszenia o planowanym połączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych na swojej stronie internetowej – http://www.hibertus-spzoo.pl/

Załączniki: