New Connect

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z PSG sp. z o.o.

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu _PSG obszar działania gazowni w Tychach.

 

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu Umów w ramach postepowania: „UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 mł/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu- w podziale na 4 części zamówienia”. Znak postępowania: 2020/W100/WNP-028936. O spodziewanym podpisaniu Umów Emitent informował w RB nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku.
Zawarte z PSG i Emitentem Umowy dotyczą obszarów: Obszar nr 21: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące miasto Tychy, gminę Kobiór; Obszar nr 23: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące Powiat bieruńsko-lędziński, gminę Chełm Śląski.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegających na projektowaniu i budowie przyłączy gazu śr/c i n/c w zakresie średnic od DN 25 PE do DN 63 PE od istniejących gazociągów związanych z przyłączeniem nowych odbiorców o poborze gazu do 10 m3/h na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary _części Zamówienia_. Przedmiotem zamówienia w szczególności jest kompleksowa realizacja przyłącza gazowego tj. wykonanie zadań określonych łącznie: 1_opracowanie dokumentacji uproszczonej lub projektu Budowlanego przyłącza gazowego _odcinek od istniejącego gazociągu_ 2_ realizacja robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego.
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. Zadania zlecone przez Zamawiającego Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy będą realizowane na warunkach wynikających z Umowy także po upływie terminu.
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości co najmniej: Obszar nr 21: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące miasto Tychy, gminę Kobiór – 1 125 000,00 zł netto; Obszar nr 23: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące Powiat bieruńsko lędziński, gminę Chełm Śląski- 550 000,00 zł netto;. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_. Wynagrodzenie za dane Zadanie płatne będzie jednorazowo w wysokości 100% wynagrodzenia po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Zamówień Robót dodatkowych lub usług dodatkowych Emitent sporządzi wycenę Robót, a Strony w drodze negocjacji określą warunki wykonania Robót lub usług dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny _kosztorysu_.
Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.