New Connect

Zawarcie przez Emitenta Umowy kompleksowej na wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gazociągów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Archiwum

 • czerwiec 2024
 • maj 2024
 • kwiecień 2024
 • marzec 2024
 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • listopad 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną Umowę w ramach postepowania: Umowa kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gazociągów _z wyłączeniem umów poniżej 10m3/h od istniejących gazociągów_ – oddział zakład gazowniczy w Krakowie, obszar działania gazowni w Tarnowie.
  Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych zobowiązuje GENERGY wykonywania dokumentacji projektowych oraz realizacji kompleksowych prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gazociągów _z wyłączeniem umów poniżej 10m3/h od istniejących gazociągów_ na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie, obszar działania Gazowni w Tarnowie na zasadach określonych w dalszej części Umowy, co łącznie stanowić będzie przedmiot umowy _Przedmiot Umowy_. Zamawiający dopuszcza realizację Zadań poza obszarem określonym w Załączniku do Umowy, a na obszarach sąsiadujących Gazowni w zakresie danego Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie za zgodą Wykonawcy
  Przedmiotem zamówienia są zadania polegające na projektowaniu i budowie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE_. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1_ wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zlecanych Zadań, zwanego dalej Projektem, 2_ uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń oraz decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 3_ sprawowanie nadzoru autorskiego, 4_ budowę lub przebudowę sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, wykonanie robót ziemnych, oraz odtworzenia nawierzchni po robotach i doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed wykonanych prac, zwaną dalej Robotami, 5_ wykonanie prac towarzyszących Robotom, 6_ wykonanie dokumentacji powykonawczej i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wymaganej przepisami prawa, 7_ wykonanie dokumentacji dla potrzeb sporządzenia aktów notarialnych spisywanych w procesie ustanawiania służebności przesyłu, 8_ wykonanie innych prac towarzyszących Robotom oraz czynności prawnych, administracyjnych i dokumentacyjnych nie wymienionych powyżej, a określone i wymagane, określone wymaganiami decyzji jednostek administracji rządowej i publicznej oraz określonych w Zleceniach.
  GENERGY jest zobowiązana realizować Przedmiot Umowy w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. od dnia 5 czerwca 2023 r. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia kwoty wynagrodzenia, Umowy, o ile kwota łącznego wynagrodzenia zostanie osiągnięta przed upływem terminu realizacji Umowy. Zlecenia przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy będą realizowane na warunkach wynikających z Umowy także po upływie terminu. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy będzie ustalany indywidualnie dla każdego Zlecenia. Termin biegnie od daty otrzymania Zlecenia wystawionego przez Zamawiającego.
  GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 15.000.000,00 _słownie: piętnaście milionów złotych_ netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_ według stawki obowiązującej w dniu wykonania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i odbiorze końcowym Zadania, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej. Zamawiający zastrzegł w Specyfikacji Warunków Zamówienia _SWZ_, że przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co zamówienie podstawowe, temu samemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
  Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w szczególności: z tytułu opóźnienia w dokonaniu odbioru końcowego Robót w terminie, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robót w terminie – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty; z tytułu opóźnienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest wymagana lub zaświadczenia właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę w terminie, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty.
  Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia netto.
  Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.