New Connect

Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym Emitent zawarł w formie aktu notarialnego Umowę przedwstępną nabycia nieruchomości, oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Emitent zobowiązał się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży, w której spółka Sprzedająca sprzeda GENERGY, w stanie wolnym od obciążeń i roszczeń osób trzecich, z wyłączeniem hipotek i roszczenia, opisanych w tym Akcie, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości – działki, położonej przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego we Wrocławiu oraz posadowiony na tej działce gruntu budynek, stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 0,0806 ha, położonej przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego numer 13 we Wrocławiu, obręb 0028 Grabiszyn oraz budynku przeznaczonego na cele niemieszkalne, o powierzchni użytkowej 496,04 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, posadowionego na tej działce gruntu, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej według stanu na dzień 17 lipca 2019 roku wydanymi z upoważnienia Prezydenta Wrocławia, nabywana działka gruntu sklasyfikowana jest jako tereny przemysłowe – „Ba”. Dla terenu, na którym położona jest nabywana działka gruntu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Ostrowskiego.

Całkowita cena sprzedaży ustalona w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń oraz praw osób trzecich została na kwotę 1.700.000,00 zł _jeden milion siedemset tysięcy_ złotych plus należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Sprzedający zobowiązał się przedłożyć najpóźniej do dnia 15 września 2019 wszystkie promesy zwolnienia hipotek wydane przez wierzycieli hipotecznych, przy czym sprzedający zapewnił , że wszyscy wierzyciele wyrazili zgodę na zwolnienie z długu. Strony zobowiązały się zawrzeć Umowę Przyrzeczoną w terminie do 15 października 2019 roku. 
Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej Starhedge S.A. zapłaci w ciągu trzech dni od zawarcia Umowy, tytułem zaliczki, 170.000,00 sto pięćdziesiąt tysięcy złotych plus należny podatek od towarów i usług czyli 209.100,00 zł dwieście dziewięć tysięcy sto złotych przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy, kwota 1.530.000,00 jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych zostanie zapłacona Stronie sprzedającej, przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży.

Na dzień sporządzenia raportu Emitent otrzymał od Sprzedającego 4 promesy zwolnienia hipotek.
Nabycie nieruchomości we Wrocławiu związane jest z planami rozwoju i zwiększenia zaangażowania Emitenta w regionie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, z którego to regionu już obecnie pochodzą największe przychody GENERGY. 
Opisana wyżej umowa, jest pierwszą umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającą osobą prawną i nie zachodzą pomiędzy podmiotami powiązania kapitałowe.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.