New Connect

Zawarcie przez Emitenta Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Archiwum

 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • listopad 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Treść raportu:                  
    Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną przez obie strony Umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego nr 2023/W500/WNP-044425, prowadzonego w trybie negocjacji.
  Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę:
  1_ wymiany przyłączy gazowych w trybie uproszczonym _zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane_, gdzie Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przyłącza wraz z dokumentacją projektową,
  2_ wymiany przyłączy gazowych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczanej przez Zamawiającego,
  3_ wymiany przyłączy gazowych i odcinków gazociągów, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczanej przez Zamawiającego,
  4_ wykonanie prac towarzyszących budowie, o której mowa w pkt. od 1_ do 3_ koniecznych dla kompleksowej jakościowo i w pełnym zakresie realizacji przedmiotu zlecenia na terenie działania Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu obejmującym obszar powiatu wrocławskiego wraz z miastem Wrocław. Strony mogą uzgodnić że realizacja Zadań będzie odbywać się również poza obszarem powiatu wrocławskiego wraz z miastem Wrocław jednakże w zakresie obszarowym danego Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu.
  Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Wartość zleceń nie może przekroczyć przewidywanej przez Zamawiającego wartości zadania tj. kwoty 7 598 205,00 zł _słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięć złotych_. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania Zadania lub jego części. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym, przejściem przez grunty przylegające do miejsca prowadzenia robót obciążają Wykonawcę. Jeżeli decyzja, umowa lub inny akt określający wysokość opłat za przejście przez grunt osób trzecich w celu prowadzenia robót wskazywać będzie Zamawiającego jako zobowiązanego do uiszczenia opłat, Zamawiający wniesie opłaty zgodnie z warunkami określonymi w decyzji, umowie albo innym akcie, a następnie obciąży Wykonawcę obowiązkiem ich zwrotu w wysokości nominalnej. Nieudzielenie przez Zamawiającego Wykonawcy Zleceń na pełną wartość kwoty określonej powyżej, nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.
  Emitent zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w szczególności: za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu uzgodnienia dokumentacji uproszczonej u Zamawiającego w stosunku do terminu wskazanego w Zleceniu – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 20 % tego Wynagrodzenia; za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Zlecenia w stosunku do terminu wskazanego w Zleceniu – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 50 % tego Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Zlecenia licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 50 % tego Wynagrodzenia; z tytułu niepowiadomienia odbiorców gazu o przystąpieniu do Robót w terminie 7 dni przed wejściem na plac budowy – w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek, za odstąpienie od realizacji przyjętego Zlecenia lub niewykonania Zlecenia w całości – w wysokości 50% Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu,
  Łączna wartość kar umownych w odniesieniu do jednego zlecenia nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia netto określonego w zleceniu.
  Łączna wartość kar umownych w odniesieniu do Umowy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia wynikającego ze wszystkich zleceń otrzymanych przez Wykonawcę
  Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.