New Connect

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG sp. z o.o. – miasto Wrocław.

Zawarcie przez Emitenta Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu _miasto Wrocław.

 

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną przez obie strony Umowę w ramach postepowania: UMOWA RAMOWA – Wykonywanie przyłączy o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów na podstawie umowy o charakterze ramowym na terenie działania OZG we Wrocławiu obejmujące obszar miasta Wrocław, organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. O spodziewanym podpisaniu Umowy Emitent informował w RB nr 44/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku.
Przedmiotem Umowy jest sukcesywne realizowanie jednostkowych zadań polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3 /h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów _Przyłącza_ na terenie działania OZG we Wrocławiu, na podstawie jednostkowych zamówień, składanych w miarę zaistnienia potrzeb PSG, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy _Projekty_ oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza _Roboty_ lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy.
Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Wartość zleceń nie może przekroczyć przewidywanej przez Zamawiającego wartości zadania tj. kwoty 7 023 478,00 zł. _słownie: siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100_. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania Zadania lub jego części.
Emitent zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w szczególności: z tytułu opóźnienia w dotrzymaniu terminów realizacji danego Zadania w stosunku do terminów odbioru technicznego lub końcowego wskazanych w Zamówieniu, chyba że Emitent nie ponosi winy za niedotrzymanie terminu – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto określonego w Zamówieniu za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 40 % tej kwoty; z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, chyba że Emitent nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za wykonanie danego Zadania określonego w Rozliczeniu Zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, z tytułu niedostarczenia Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej wykonanej sieci gazowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych – w przypadku przyłączy realizowanych zgodnie z art. 29a i art. 30 Prawa budowlanego w terminie do 3 miesięcy
od odbioru końcowego Zadania – chyba że Emitent nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia netto, za każde naruszenie, w razie odstąpienia od realizacji danego Zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta _niezależnie od podstawy prawnej_ – w wysokości 20 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia netto określonego w Zamówieniu,
Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.