New Connect

Zawarcie przez spółkę współzależną Aneksu zwiększającego wynagrodzenie do Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ informację w sprawie zawarcia aneksu do Umowy Ramowej dla zadania: Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m3/h od istniejących gazociągów w polskiej spółce gazownictwa sp. z o. o. oddział w Krakowie realizowanych na obszarze działania Gazowni w Tarnowie o spodziewanym zawarciu, której Emitent informował rb. 1/2020 z dnia 11 stycznia 2020 roku.
Umowa ramowa została zawarta pomiędzy stronami i obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do chwili osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, jednak ze względu na szybkie wyczerpanie kwot przewidzianych w Umowie na przyłączanie nowych odbiorców celem zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, konieczne stało się zwiększenie maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego Politerm na podstawie Umowy. Po przeprowadzonych negocjacjach ustalono, że łączne wynagrodzenie zostanie powiększone o 50% wartości pierwotnej Umowy. Oznacza to , że Politerm otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające 6 000 000 zł _sześć milionów złotych_. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_.
Obecnie Politerm i GENERGY rozpoczęły negocjacje w sprawie aneksu do umowy podwykonawczej, w której Emitent występuje jako podwykonawca, o podpisaniu której Emitent informował rb. 19/2020 z dnia 13 maja 2020 roku. Wartość zwiększenia zakresu prac i kwoty do Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.