New Connect

Jaworzno. Zawarcie Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu obszar działania gazowni Jaworzno.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu Umów w ramach postepowania: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 mł/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu _PSG_- w podziale na 6 części zamówienia”. Znak postępowania: 2020/W100/WNP-027805. O spodziewanym podpisaniu Umów Emitent informował w RB nr 37/2020 z dnia 24 września 2020 roku.
Zawarte z PSG i Emitentem Umowy dotyczą obszarów: Obszar nr 29 obejmujący miasto Jaworzno, miasto Imielin i 30 obejmujący miasto Mysłowice, na terenie działania Gazowni w Jaworznie.
Przedmiotem zamówienia są zadania polegające na projektowaniu i budowie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 oraz projektowanie i budowa przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 z punktami gazowymi wraz z gazomierzami miechowymi od GM10 do GM40 związanych z przyłączeniem nowych odbiorców na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary _części Zamówienia_.
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania tj. od dnia 12 października 2020 r. lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. Prognozowana ilość zleceń jednostkowych w okresie 12 miesięcy dla obszaru 29 i 30 przysługujących emitentowi wynosi co najmniej 72 zlecenia.
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1 000 000,00 PLN _jeden milion złotych_ netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_. Wynagrodzenie za dane Zadanie płatne będzie jednorazowo w wysokości 100% wynagrodzenia po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Zamówień Robót dodatkowych lub usług dodatkowych Emitent sporządzi wycenę Robót, a Strony w drodze negocjacji określą warunki wykonania Robót lub usług dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny _kosztorysu_.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.