New Connect

Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Opolu.

G-Energy S.A. ( GENERGY) otrzymała podpisane dwie Umowy, pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, a GENERGY
Umowy Ramowe dla zadań : Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych/realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów do nieruchomości położonych na Obszarze Gazowni w Kluczborku i Krapkowicach., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zostały zawarte po przeprowadzeniu postępowania, w którym oferty GENERGY zostały wybrane jako najkorzystniejsze o czym Spółka informowała wcześniej.
Umowy zostały zawarte na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy licząć d dniaj ich podpisania, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 24 miesiące od dnia podpisania umów.

Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Wartość w Umów Ramowych to 1.000.000 zł netto gazownia Krapkowice i 980.000 zł netto gazownia Kluczbork.