New Connect

Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa , Zakład Gazowniczy w Opolu.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 18.09.2018 r. podpisał Umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.
Umowa: Otmuchów ul. Krakowska: Przebudowa/ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 225 PE (o dł. ok. 554 m b.)– wraz z 21 przyłączami gazu niskiego ciśnienia DN 90/63 PE (od. dł. ok. 30/500 m b.) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Emitent zobowiązał się do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagana lub zaświadczenia właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę, w terminie do dnia 30.04.2019 r. a ostatecznego wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 30.09.2019 r. W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Zamawiającego, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi, których wystąpienie uniemożliwiło Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Spółka za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 568 000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy. Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w szczególności : za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w Umowie – 0,2 % Wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie więcej niż 20 % tego Wynagrodzenia, z tytułu opóźnienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagana lub zaświadczenia właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę w terminie określonym w Umowie, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, przedmiotu Umowy licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad – 0,2 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 20 % tego; Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

G-ENERGY otrzymała dwie inne podpisane Umowy, których łączna wartość wynosi 300 000 zł netto, dotyczące zadań : Głogówek ul. Powstańców, Przebudowa/budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160/63 PE (o dł. ok. 140/35 m b.) – wraz z 4 przyłączami gazu niskiego ciśnienia DN 63 PE (od. dł. ok. 75 m b.) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej o wartości 130 000,00 zł oraz Opole ul. Torowa ,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z siedmioma przyłączami gazu średniego ciśnienia DN 32 PE – wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej o wartości 170 000,00 zł netto. Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Spółka informuje jednocześnie , że oczekuje na podpisanie kilku drobniejszych Umów na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu , których wartość wynosi ok. 200 000 zł netto. Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury