New Connect

Zawarcie umowy na przeprowadzenie wyceny Spółki.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 17.12.2012r. zawarł umowę z Fundacją Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz sporządzenie wyceny Emitenta na dzień 30.11.2012r. przy zastosowaniu, co najmniej dwóch różnych metod wyceny.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że powyższa umowa została zawarta celem wypełnienia zobowiązań nałożonych na Emitenta uchwałą Zarządu GPW S.A. nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012r. o której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2012 z dnia 08.12.2012 r.