New Connect

Zawarcie umowy nabycia 50 % udziałów spółki Endosystem sp. z o.o.

W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd podpisał umowę nabycia 50% udziałow w Endosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie. Cena nabycia wyniosła 1.300.000,00 zł., a należna kwota została zapłacona przez Emitenta w całości. Jednocześnie w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Endosystem sp. z o.o. postanowiło podnieść kapitał zakładowy do kwoty 300 000 zł (trzysta tysięcy) przy czym Emitent obejmie nowe udziały w podwyższonym kapitale z zachowaniem 50 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Emitent nie wyklucza dalszego zwiększenia udziałów w Endosystem sp. o.o.