New Connect

Zawarcie umowy nabycia Zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

Zarząd G-Energy S.A. poinformował raportem bieżącym ESPI, iż w dniu 19 maja 2017 roku podpisał Umowę zakupu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego ze spółką Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie („Endosystem”) – Sprzedający, poprzez przejęcie nie sporządzającego bilansu Oddziału Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Oddział”). Na mocy przedmiotowej umowy Emitent nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składa się zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie jest projektowania, nadzoru i wykonawstwa obiektów infrastruktury gazowej w pełnym zakresie ciśnień, w szczególności dla krajowych operatorów systemu przesyłowego jak i dystrybucyjnego. Poza tym Oddział ma możliwość realizacji inwestycji w obszarach energetyki cieplnej, przy kompleksowym wykonawstwie przesyłowych instalacji technologicznych oraz obiektów ochrony środowiska, a także modernizacji i remontów sieci gazowych, wykonywania przyłączy gazowych oraz agregatów i modułów kogeneracyjnych. GENERGY zamierza kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.