New Connect

Zawarcie Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę podwykonawczą zawartą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie _dalej: PGNiG Technologie_ dotyczącą zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technologicznej sieci gazowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn”.
Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę prac projektowych wszystkich branż dla Inwestycji oraz kompleksowe wykonanie dla Inwestycji wszelkich Prac w zakresie: robót budowlanych branży konstrukcyjnej, robót ziemnych i fundamentów, układu zasilania elektrycznego i automatyki oraz opracowanie dokumentacji odbiorowej, w tym w szczególności realizacji wszelkich Prac wynikających bezpośrednio i pośrednio z Zakresu Prac, w tym: sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów i instalacji w miejscach przewidywanej lokalizacji oraz na terenach, na których prowadzone będą Prace oraz wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz, a także uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii; wykonanie Dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej i przeniesienie praw własności intelektualnej do niej na Inwestora; uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora, od właściwego organu, Pozwolenia na budowę oraz Pozwolenia na użytkowanie _za wyjątkiem WZiZT oraz DUŚ, za których uzyskanie odpowiada Inwestor_; sprawowanie nadzoru autorskiego; wybudowanie Instalacji Pomocniczych; zaprojektowanie wszystkich urządzeń pozwalających na zintegrowanie Instalacji Gazowej oraz Instalacji Pomocniczych z istniejącymi lub planowanymi w ramach innych zadań inwestycyjnych obiektami technologicznymi _KGO, IOL, Zadanie 5_ oraz systemami nadzoru i sterowania _istniejącymi oraz planowanymi_ w Ciepłowni Kawęczyn, zaprojektowanie i wykonanie, dostarczenie i montaż wszystkich urządzeń i instalacji integralnie związanych z w/w zadaniami, w tym w szczególności kompletnej infrastruktury towarzyszącej typowej dla obiektów przemysłowych _m.in. drogi i place wewnętrzne, przyłączenie mediów_, przeprowadzenie Rozruchu oraz uruchomienie Inwestycji w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy; zapewnienie dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych; udzielenie gwarancji jakości i wykonywanie obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji na wykonaną Inwestycję; przeprowadzenie szkoleń personelu Inwestora.
Umowa realizowana jest w formule „pod klucz” przez Zamawiającego na rzecz PGNiG Termika S.A. w Warszawie. Formuła „pod klucz” oznacza kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę Prac w celu realizacji Umowy i zapewnienia funkcjonowania Układu zgodnie z warunkami wynikającymi z Umowy.
Emitent jest zobowiązany do przejęcia Terenu Robót od Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o gotowości do przekazania Terenu Robót.
Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. PGNiG Technologie i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności co wynika z podpisanej Umowy o współpracy o podpisaniu, której Emitent informował w rb. ESPI 32/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.
Emitent rozpocznie realizację Umowy niezwłocznie aby dotrzymać terminu realizacji Umowy wyznaczony na dzień 28.06.2024 roku z uwzględnieniem terminów szczegółowo określonych w Harmonogramie Realizacji Umowy.
Wynagrodzenie należne G-Energy od PGNiG Technologie z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie netto 11.100.000,00 PLN _słownie: jedenaście milionów sto tysięcy złotych i 00/100_ powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2 553 000 PLN _dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych_ łącznie 13 653 000 PLN _trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych_ brutto. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia.
Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy.
Zapłata za Prace przyjmowane częściowo realizowana będzie przez PGNiG Technologie na podstawie faktur Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem rozliczeń.
PGNiG Technologie udzieli G-Energy zaliczkę na poczet realizacji robót budowlano – montażowych w wysokości netto: 3.330.000,00 PLN _słownie netto: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych i 00/100_ powiększoną o podatek VAT w kwocie 765.900,00 PLN _słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100_, tj. 4.095.900,00 PLN _słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100_ brutto. Zaliczka wypłacona będzie po podpisaniu Umowy, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wniosku o wypłatę zaliczki wraz z zabezpieczeniem jej zwrotu.
PGNiG Technologie dopuszcza możliwość dokonania wcześniejszej płatności faktury VAT G-Energy na pisemny wniosek Wykonawcy. W przypadku wcześniejszej płatności należność wynikającą z faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, zostanie pomniejszona o wysokość odsetek dyskontowych w wysokości 5% w stosunku rocznym.
PGNiG Technologie ma prawo obciążenia emitenta karami umownymi w szczególności:
w razie niedotrzymania któregokolwiek z kluczowych terminów realizacji Prac _wskazanych w Harmonogramie Realizacji Umowy_:wykonanie przez Wykonawcę projektu podstawowego i projektu zagospodarowania terenu w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego netto, , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że Emitent wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Inwestora; uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na budowę i przekazania go Zamawiającemu – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że Emitent wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Inwestora; zakończenie robót budowlano – montażowych – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że Emitent wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Inwestora; Rozruch i uruchomienie, zakończenie wszystkich Prac i przekazanie Inwestycji w zakresie dot. Przedmiotu Umowy do eksploatacji wraz z uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że Emitent wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Inwestora. Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą Umową nie przekroczy 50 % Wynagrodzenia netto _bez podatku VAT_ przy czym kar za opóźnienia w wykonaniu umowy 30 % Wynagrodzenia netto. Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia umownego netto. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę terminu Przekazanie Inwestycji do eksploatacji przed upływem terminu Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karami umownymi za zwłokę w wykonaniu zadań.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.