New Connect

Zawarcie Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 otrzymał podpisaną Umowę podwykonawczą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie _dalej: PGNiG Technologie_ dotyczącą zadania pn. „Budowa infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie”.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie prac projektowych wszystkich branż oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych branży konstrukcyjno- budowlanej, elektrycznej i AKPiA wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeń prób, badań i sprawdzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowy estakady wraz z rurociągiem gazowym DN500 w celu zasilenia gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej nr 2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”, realizowanego w formule „pod klucz” przez Zamawiającego na rzecz PGNiG Termika S.A. w Warszawie. Formuła „pod klucz” oznacza kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę Prac w celu realizacji Umowy i zapewnienia funkcjonowania Układu zgodnie z warunkami wynikającymi z Umowy. Celem realizacji Umowy jest zapewnienie dostaw gazu do kotłowni KG2.
Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. PGNiG Technologie i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności.
Emitent rozpocznie realizację Umowy niezwłocznie po jej wejściu w życie i będzie wykonywał swoje zobowiązania tak, aby dotrzymać terminu realizacji Umowy wyznaczony na dzień 23.01.2023 roku.
Wynagrodzenie należne G-Energy od PGNiG Technologie z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie 4 800 000 zł _słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych_ netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_ w wysokości 1 104 000 zł _słownie: jeden milion sto cztery tysiące złotych, 00/100_ tj. 5 904 100 zł _słownie: pięć milionów dziewięćset cztery tysiące sto złotych_ brutto. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia.
Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy.
Zapłata za Prace przyjmowane częściowo realizowana będzie przez PGNiG Technologie na podstawie faktur Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem rozliczeń.
PGNiG Technologie udzieli G-Energy zaliczkę na poczet realizacji robót budowlano – montażowych w wysokości 1 440 000,00 zł _słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych, 00/100_ netto powiększoną o podatek VAT w kwocie 331 200,00 zł _słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych, 00/100_, tj.1 771 200,00 zł _słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych, 00/100_ brutto. Zaliczka wypłacona będzie po podpisaniu Umowy, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wniosku o wypłatę zaliczki wraz z zabezpieczeniem jej zwrotu. PGNiG Technologie dopuszcza możliwość dokonania wcześniejszej płatności faktury VAT G-Energy na pisemny wniosek Wykonawcy. W przypadku wcześniejszej płatności należność wynikającą z faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, zostanie pomniejszona o wysokość odsetek dyskontowych w wysokości 5% w stosunku rocznym.
PGNiG Technologie ma prawo obciążenia emitenta karami umownymi w szczególności:
za opóźnienie w dotrzymaniu przez Podwykonawcę poszczególnych terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w Harmonogramie Realizacji Umowy – w 0,5 % Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Emitenta.
za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w trakcie Odbiorów Częściowych, Odbioru Końcowego lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od upływu terminu przeznaczonego na usunięcie wad.
Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą Umową nie przekroczy 50 % Wynagrodzenia netto _bez podatku VAT_ przy czym kar za opóźnienia w wykonaniu umowy 15% Wynagrodzenia netto.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.